Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO),
informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży,
ul. Stanisława Staszica 17a, kod pocztowy 64-800 Chodzież,
e-mail: mdkchz@poczta.onet.pl, tel: 67 28 29 433

Przedstawiciel administratora danych:
Przedstawicielem administratora danych osobowych
jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury,
Pani Zofia Braciszewska, ul. Stanisława Staszica 17a ,
e-mail: ,mdkchz@poczta.onet.pl, tel.28 29 433

Inspektor ochrony danych:
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
• w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych(podstawa z
art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
• w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
• w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby
fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
• w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
• gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii
wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego,
przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i
przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie
skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na
administratorze.

Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom,
czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające),
np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane
do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.