Deklaracja dostępności


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY IM. J. KORCZAKA W CHODZIEŻY


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży częściowo zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019r. O dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. mdkchodziez.pl

rok publikacji strony: 2007

rok ostatnich zmian: 2021

Dane teleadresowe jednostki:

Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka w Chodzieży

ul. Staszica 17a

64-800 Chodzież

tel. 67/2829433

e-mail:mdkchz@poczta.onet.pl

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

*dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

*część plików nie jest dostępnych cyfrowo

POWODY WYŁĄCZENIA :

*mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

*administrator dokłada wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

Deklarację sporządzono dnia 07.04.2021r

Kontakt i informacje zwrotne: e-mail mdkchz@poczta.onet.pl oraz tel. 67/2829433

PROCEDURA WNIOSKOWO – SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie , o którą stronę lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Młodzieżowego Domu Kultury w Chodzieży mieści się przy ulicy Staszica 17a, jednakże wejście główne znajduje się od strony ulicy Harcerskiej. Placówka jest ogólnodostępna w godzinach pracy. Budynek jest dwukondygnacyjny, brak windy w obiekcie. Przed wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do placówki może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przed wejście do budynku znajduje się teren, na którym osoba niepełnosprawna może zaparkować samochód. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych ( toalety, barierki).

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, brak także oznaczeń w alfabecie brajla.

Dołącz do nas na Facebooku!